Temel İlkeler

Sürdürülebilirlik

1. Aksiyonlarımızın ekonomi, ekoloji ve toplum için üstlendiğimiz sorumluluk ve gelecek nesillere olan bakış açımızla uyumlu olmasını taahhüt ederiz.
 
2. Bu nedenle, insanların sağlık ve güvenliklerine saygı duymak, kaynakların ekonomik kullanımı, doğal ve temiz bir çevre iş politikalarımızın temel ilkeleridir.

Sorumluluk

3. İnsanların ve çevrenin tehlikeye atılmasını önlemeye yardımcı olmak ve aynı zamanda iş güvenliği ve insanların sağlığının ve çevrenin korunması ile ilgili yürürlükteki tüm kanun ve yönetmeliklere uyumluluğu sağlamak tüm çalışanlarımızın görevidir.

4. İlgili riskleri tanıyıp anlamak, onları değerlendirmek ve uygun aksiyonları devreye almak bir liderlik görevidir.

Ürünler

5. Güvenli, çevreye duyarlı ve ekonomik ürünler geliştirir ve üretiriz. Ürünlerimiz insanların sağlık ve güvenliğini olumsuz etkilemez ve geri dönüşüm ve bertarafı da dahil olmak üzere tüm yaşam döngüsü boyunca çevresel etkileri en aza indirgemek üzere tasarlanmıştır.

6. Bu çevre dostu ürünler hedefine ulaşmak için, kritik maddelerin yeni ürünlerde kullanılmasını proaktif olarak önlemekte ve tehlikeli kimyasalları tedarik zincirimizden çıkarmaya devam etmekteyiz.

Süreçler

7. İnsanların sağlık ve güvenliğinin öncelikli olduğu ve çevre üzerindeki etkilerin en aza indirgendiği prosesler tasarlarız.

8. Acil durumlarla baş etmek için hazırız. Bu aynı zamanda, mal ve hizmet tedarikçileri ile işbirliği içinde çalıştığımız durumdur.

Sürekli iyileştirme

9. Süreçlerimizi ve davranışlarımızın insanlar ve çevre üzerindeki etkilerini ölçtüğümüz gibi bunları düzenli olarak gözden de geçiririz.

10. Zayıf noktalarımızı ve iyileştirme potansiyelini belirlediğimiz ve programımızın iş güvenliği ve insan sağlığı ve çevrenin korunması için etkinliğini sağladığımız yöntem budur.

Çevre ve enerji politikası

1. Tüm cihazlarımızın ve varlıklarımızın bütün yaşam döngüsü boyunca enerji ve su tüketimini ve kaynak kullanımını azaltarak çevresel performansımızı ve enerji verimliliğini artırmak için sürekli çalışıyoruz.
 
2. Uyum yükümlülüklerimizi yerine getirmeyi taahhüt ediyoruz.
 
 3. Çevresel zararları ve enerji israfını önlemek için tüm gerekli önlemleri alıyoruz.
 
 4. Uygun çevre ve enerji yönetimiyle, politikamızın etkin bir şekilde uygulanmasını sağlıyoruz. Şirketin ekonomik boyutları kapsamında gerekli finansal ve yapısal koşullar sağlanmaktadır.
 
 5. Çevre dostu ve enerji bilincine sahip bir şekilde davranmak, tüm çalışanların görevlerinden biridir. Yöneticiler her kademede çevre bilincini teşvik ederler.
 
6. Sözleşmeli iş ortaklarımızın da eşdeğer çevre ve enerji kurallarına uygun hareket etmesini bekleriz. 
 
 7. Yetkili makamlarla işbirliği içinde birlikte çalışırız.
 
 8. Şirketin faaliyetleri ve etkileri ile çevre ve enerji ile ilgili hizmetlerimiz hakkında kamuoyunu bilgilendiriyoruz. Müşterilerimize ürünlerimizin çevreye duyarlı bir şekilde kullanımı konusunda bilgiler veriyoruz.
 
 9. Düzenli denetimler yoluyla teknik ve organizasyonel prosedürlerimizin çevre ve enerji tüketimini nasıl etkilediğini kontrol ediyoruz. Denetimler, bu prosedürleri sürekli geliştirmeyi ve iyileştirmeyi amaçlamaktadır.